Paragraf 1- Definitioner

För dessa villkor ska följande definitioner gälla:

 • Ångerfrist: Den tid under vilken ångerrätten kan göras gällande..
 • Konsument: Fysisk person som ingår överenskommelse med entrepenören och som inte gör detta I egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person.
 • Dag: Kalenderdag
 • Löpande avtal: Ett distansavtal angående löpande leverans av varor eller tjänster över tid.
 • Beständig form: Informationslagringsform som gör att mottagaren eller entrepenören kan lagra information om en person eller transaktion i beständig form över tid.
 • Ångerrätt: Rätten för konsumenten att ångra sitt köp inom ångerfristen.
 • Entrepenör: Fysisk eller juridisk person som erbjuder varor eller tjänster till konsument via distansköp.
 • Distansköp: Ett avtal som ingås över distans via för ändamålet avsedda system.
 • Teknik eller system för distansköp: Teknisk lösning som möjliggör att avtal ingås via distans utan att konsumenten och entrepenören måste befinna sig på samma plats.

Paragraf 2 – Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga på varje erbjudande eller fullgjort distansavtal mellan entreprenör och konsument.

Innan avtalets ingående har innehållet i dessa villkor gjorts tillgängligt för konsumenten. I de fall där detta inte är möjligt eller lämpligt så kan villkoren hållas tillgängliga hos entreprenören tillsammans med indikation om var dessa kan läsas elektroniskt och på förfrågan från konsument tillsändas denne så snart som möjligt utan extra kostnad. I det fall specifika villkor är tillämpliga för en specifik produkt utöver dessa generella villkor så kan konsumenten välja att hänvisa till de villkor som är mest fördelaktiga för denne.

Entreprenören erhåller sig rätten att vägra avtal vid misstanke om bedrägeri eller andra osunda förutsättningar, alternativt diktera specialvillkor för det enskilda köpet. 

Paragraf 3 – Ångerrätt

Produktleverans:

Efter köpet har konsumenten rätt att utan skäl frånträda avtalet inom 14 dagar. Ångerperioden börjar löpa från den dag då konsumenten, eller annan som konsumenten med entreprenörens vetskap har satt i dennes ställe, mottager produkten

Under ångerfristen skall konsumenten hantera produkten, dess paketering och dess emballage med omsorg. Produkten ska endast uppackas i den mån detta behövs för att avgöra huruvida konsumenten vill behålla produkten eller inte. Om denne vill utnyttja ångerrätten så skall denne returnera produkten tillsammans med eventuell utrustning samt i den mån detta är möjligt I dess originalförpackning. Konsumenten skall följa de instruktioner för retur som denne får av entreprenören.

Leverans eller utförande av tjänster :

Efter leverans eller utförande av tjänster så har konsumenten rätt att inom 14 dagar frånträda avtalet, räknat från avtalets ingående.

För att nyttja ångerrätten skall konsumenten följa de instruktioner denne får av entreprenören i samband med erbjudandet eller leveransen av tjänsten.

Kostnader för ångerrätten:

Om konsumenten nyttjar ångerrätten behöver denne inte betala mer än kostnaden för returen.

Om konsumenten redan har erlagt betalning skall entreprenören återbetala summan så snart som möjligt, men inte senare än 14 dagar efter frånträdandet eller genomförd retur.

Undantag för ångerrätten:

Entreprenören har rätt att undantaga ångerrätten i tillämpliga fall. Undantaget gäller bara om entreprenören tydligt har angett detta senast innan avtalets ingående.

Undantag från ångerrätten är bara möjlig vad gäller följande produkter :

 1. Produkter vilka är specialbeställda och tillverkade eller levererade enligt konsumentens individuella specifikationer.
 2. Produkter vars natur gör dem uppenbart personaliserade
 3. Produkter vars natur gör att de inte kan returneras
 4. Produkter med kort livslängd
 5. Produkter vars pris är exponerat mot väsentliga fluktuationer på finansmarknaden över vilka entreprenören saknar kontoll
 6. Individuella tidningar eller magasin
 7. För alla produkter där det inte med säkerhet kan säkerställas att de har levererats från www.nordenseeds.com

Paragraf 4 – Standard och garantiåtagande

Entreprenören skall tillgodose att produkten eller tjänsten lever upp till avtalet, tillse avtalade specificationer, sundhet och användbarhet samt efterlevnad av gällande lag. Om överenskommet skall entreprenören också garantera att produkten är lömplig för användingsområden utöver det normala.

En garanti utgiven av entreprenören, tillverkaren eller importören inverkar på inget sätt på de rättigheter som konsumenten har rätt att åberopa med anledning av detta avtal.

Paragraf 5 – Leverans och genomförande

Entreprenören skall iakttaga nogrannhet vid mottagandet och expedierandet av beställningar av produkter eller vid tjänsteförfrågningar.

Adressen som uppgives av konsumenten vid beställningstilfället skall betraktas som leveransställe.

Entreprenören ska expediera beställningar skyndsamt, dock ej inte senare än 30 dagar från beställning såvida annat inte har överenskommits. Om leverans är försenad eller helt eller delvis inte kan genomföras skall konsument underrättas om detta inte senare än 30 dagar efter beställning. I detta fall har konsument rätt att frånträda avtalet utan kostnad.

I det fall hävning sker med hänvisning till ovanstående paragraf skall entreprenören återbetala erlagt belopp så snart som möjligt, dock ej senare än 30 dagar efter hävandet.

Om leverans av en beställd produkt ter sig omöjlig skall entreprenören försöka tillgängliggöra en likvärdig ersättningsprodukt samt senast innan leverans tydliggöra för konsument att en likvärdig ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte undantagas i fråga om ersättningsprodukt och kostnaden för retur skall i detta fall stanna på entreprenören.

Risken för skadad eller förlorad produkt vilar, såvida inte annat överenskommits, på entreprenören fram till leveranstillfället till konsument eller av denne utsedd mottagare som har meddelats entreprenören på förhand. I det fall en skadad produkt har mottagits skall konsumenten meddela detta via epost inom tre dagar från mottagandet.

Paragraf 6 – Klagomål

Entreprenören ska hålla sig med en publicerad klagomålsprocedur och ska i sin hantering av klagomål hålla sig till denna procedur.

Klagomål skall inom rimlig tid efter iakttagande av fel inges till entreprenören med full och tydlig förklaring av felets natur.

Klagomål ingivna till entreprenören skall besvaras inom 14 dagar från klagomålets mottagande. Om det kan antas att hanteringen kan komma att ta längre tid skall entreprenören inom 14 dagar meddela detta till konsument med indikation om när denne kan förvänta sig svar.

Paragraf 7 – Övriga villkor

Eventuella tillägsvillkor eller avvikande villkor i jämförelse med dessa generella villkor skall inte vara till men för konsumenten och skall bevaras i skrift på beständigt medium på så sätt att de kan hållas tillgängliga för konsument.

SAMTLIGA PRODUKTER PÅ VÅR WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDDA SOM SOUVENIRER!

Varukorg